accord

accord
I
[ə΄kɔ:d] n համաձայնություն. հաշտա գիր. with one accord միաձայն. of one’s own accord սե փական կամքով, կամավոր. The problem won’t go away of its օwn Խնդիրը/Պրոբլեմը ինքն իրեն չի լուծվի. երժշ. ակորդ. final, closing/opening accords վերջին, եզրափակիչ/ սկզբի ա կորդ
II
[ə΄kɔ:d] v համապատասխանել, ներդաշնակել. His behaviour doesn’t accord with his principles Նրա վարքագիծը չի համապատաս խանում իր սկզբունքներին. (թույլ տալ, պարգևել, շնորհել) He was accorded the right to vote Նրան ընտրելու իրավունք տրվեց. (լավ ընդունել). He was accorded a warm welcome Նրան ջերմ ընդունելություն ցույց տրվեց

English-Armenian Dictionary. Բարաթյան Ն.Ռ. Անգլերեն-հայերեն Բառարան/— Yerevan. . 2011.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • accord — [ akɔr ] n. m. • acort XIIe; acorde v. 1080; de accorder I ♦ (Personnes) 1 ♦ État qui résulte d une communauté ou d une conformité de pensées, de sentiments. ⇒ communion, concert, concorde, entente, fraternité, harmonie, intelligence, paix,… …   Encyclopédie Universelle

 • accord — Accord, m. acut. signifie consentement de deux ou plusieurs sur un fait. Consensus, comme, Ils sont tous d un accord, In idem consentiunt. Accord aussi se prend pour le contract qui contient ledit consentement. Tabulae pactorum conuentorum, comme …   Thresor de la langue françoyse

 • Accord — is of the semantic paradigm: agreement, harmony, alignment or concurrence and may refer to: Places* Accord, New York, a hamlet in Ulster County, seat of the Town of RochesterPeace agreements*Arab Israeli conflict ** Camp David Accords (1978) in… …   Wikipedia

 • accord — ACCORD. s. m. Convention, paction que l on fait pour terminer un differend, Faire un accord, passer un accord. je me tiens à l accord qui a esté fait. il sont en termes d accord. Il signifie aussi, Consentement. Je suis d accord, cela s est fait… …   Dictionnaire de l'Académie française

 • accord — ac·cord 1 /ə kȯrd/ vt 1: to bring into agreement 2: to grant or give esp. as appropriate, due, or earned vi: to be consistent or in harmony ◇ Accord in this sense is often used to introduce a case or an authority that accords with the case or… …   Law dictionary

 • Accord — Ac*cord , n. [OE. acord, accord, OF. acort, acorde, F. accord, fr. OF. acorder, F. accorder. See {Accord}, v. t.] 1. Agreement or concurrence of opinion, will, or action; harmony of mind; consent; assent. [1913 Webster] A mediator of an accord… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Accord — Lugar designado por el censo de los Estados Unidos …   Wikipedia Español

 • Accord — (englisch für Akkord) steht für: Honda Accord, Typenbezeichnung der Automarke Honda Accord (Landmaschinenhersteller), Landmaschinenhersteller siehe Kverneland ASA Accord (Supermarkt) Kette im Saarland, (REWE Group) Accord (Nigeria) eine… …   Deutsch Wikipedia

 • accord — ► VERB 1) give or grant someone (power or recognition). 2) (accord with) be in agreement or consistent with. ► NOUN 1) an official agreement or treaty. 2) agreement in opinion or feeling. ● of one s own accord …   English terms dictionary

 • Accord De Xi'an — L accord de Xi an de décembre 1936, est un traité qui conduira au deuxième front uni entre les nationalistes et les communistes chinois contre l Empire du Japon. Contexte Dan les années 1930, les intentions expansionnistes de l Empire du Japon ne …   Wikipédia en Français

 • Accord de xi'an — L accord de Xi an de décembre 1936, est un traité qui conduira au deuxième front uni entre les nationalistes et les communistes chinois contre l Empire du Japon. Contexte Dan les années 1930, les intentions expansionnistes de l Empire du Japon ne …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”